www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Čt02272020

Last update02:03:46

Back Politka MHD Odpověď Primátora na petici za noční linky MHD

Odpověď Primátora na petici za noční linky MHD

  • PDF

V Českých Budějovicích 9. prosince 2009, čj.:KP/2648/2009

Vážený pane Vrabele, dovolte mi, prosím, abych Vaším prostřednictvím odpověděl na „Petici za zachování provozu nočních linek MHD v Českých Budějovicích“, kterou pracovnice centrální evidence petic a stížností Magistrátu města České Budějovice obdržela 3. 12. 2009 a kterou jsem předložil k projednání radě města dne 9. prosince 2009 (přijato usnesení č. 1537/2009).

Je zřejmé, že „Petice za zachování provozu nočních linek MHD v Českých Budějovicích“ vznikla na základě usnesení rady města dne 4. listopadu 2009 a reaguje na skutečnost, jež je dnes již překonaná. Rada města 18. listopadu 2009 rozhodla o zavedení provozu noční linky číslo 50 a požadavky obsažené v samém závěru textu petice (zrušit usnesení rady města, vedoucí ke zrušení provozu nočních linek; zachovat provoz nočních linek) jsou z tohoto hlediska irelevantní.

Dovolte mi však, abych i přesto reagoval na samotný text petice a pokusil se tak přiblížit Vám a všem petentům cestu, jež vedla k rozhodnutí rady města zajistit v našem městě od 13. prosince 2009 provozování polookružní noční linky č. 50.

§ „Noční hromadná doprava je však standardní složkou života ve větších a moderních městech a jako taková i v Českých Budějovicích intenzivně slouží všem občanům, ať už při cestách k dálkovým spojům na nádraží, tak při cestách za zaměstnáním, kulturou nebo zábavou.“

Rozdílný názor na to, zda noční hromadná doprava je, či není „standardní složkou života“ většího města, tvoří jádro celé diskuse o nočních linkách. Skupina čítající 1364 podepsaných osob se domnívá, že noční hromadná doprava má být nedílnou součástí základní dopravní obslužnosti našeho města. Další skupina, jíž úprava provozu noční linky s ohledem na několikrát veřejně zdůrazňované nezbytné dosažení úspor v rozpočtu města v roce 2010 nevadí, s výše uvedenou tezí pro změnu nesouhlasí.

Nemohu přijmout tvrzení, že noční hromadná doprava „intenzivně slouží všem občanům“. Noční linky, a potvrzují to mimochodem i údaje na Vámi organizované „petiční stránce“ www.anonocnimlinkam.cz, slouží v drtivé většině studentům, kteří se do svých domovů vracejí z brigády, kulturní či společenské akce.

Zajistit noční linku pro všechny českobudějovické studenty jistě nelze ani v době rozpočtově radostnějších. Pro dopravní obslužnost vysokoškolských kolejí, ve kterých je dle informací Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ubytováno 2300 studentů, však platí, že mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní bude linka číslo 50 zajíždět na Branišovskou ulici stejně jako linka číslo 53 celkem šestkrát.

Souhlasím s tím, že noční linky jsou využívány jako oblíbený dopravní prostředek při cestě z posledního nočního, nebo na první ranní vlak. Tento fakt pracovníci Dopravního podniku města České Budějovice při přípravě jízdního řádu linky číslo 50 rovněž zohlednili, týká se tří vlakových spojení:

-         rychlík Praha – České Budějovice (R 657), příjezd v 00.50 h: odjezd obou vozů noční linky z nádraží do oblasti Čtyř Dvorů případně Rožnova v 1.05 h;

-         rychlík České Budějovice – Praha (R 630), odjezd v 4.04 h, respektive rychlík České Budějovice – Brno (R 927), odjezd v 4.10 h: příjezd obou vozů noční linky z oblasti Čtyř Dvorů či Rožnova na nádraží v 3.44h.

§ „Dostupná veřejná hromadná doprava i v nočních hodinách představuje alternativu k individuální automobilové dopravě (IAD). Nejedná se pouze o bezpečnost provozu, ale také vliv hluku v nočních hodinách z provozu IAD.“

S tím nelze než souhlasit, stejně jako se skutečností, že noční linka č. 50 je i v nočních hodinách dostupná a veřejná.

§ Pro mladé lidi je rovněž provoz nočních linek jediným cenově dostupným, rychlým, bezpečným a spolehlivým způsobem jak se pohybovat městem. Zrušení noční dopravy je rovněž krokem zpět, který nepříznivě pocítí mnozí živnostníci a celá sféra turismu ve městě.

Jak jsem již uvedl, petice reaguje na stav před zavedením linky číslo 50, obavy o nepříznivý dopad zrušení nočních linek na českobudějovické živnostníky či oblast cestovního ruchu tedy nejsou na místě.

Pevně věřím, že nejen mladí lidé budou „padesátku“ využívat. Z prvotních ohlasů, které jsem zaznamenal bezprostředně po původně schváleném zrušení nočních trolejbusů, jasně vyplývalo, že by českobudějovičtí cestující byli ochotni si za svezení nočním autobusem připlatit. Domnívám se, že jsme stanovením ceny jízdenkou na třicet korun vyhověli i kritériu „cenové dostupnosti“, byť jsem již zaznamenal hlasy, poukazující na „výši“ ceny jízdenky.

§ Na internetových stránkách sítě Facebook již veřejnost vyhlásila ostrý nesouhlas (přes 6500 hlasů) se záměrem zrušení provozu nočních linek MHD.

Reakce veřejnosti na zprvu uvažované zrušení nočních linek byla důvodem, proč jsem se obrátil na pracovníky Dopravního podniku města České Budějovice s požadavkem na zpracování návrhu, který bude řešit zachování alespoň částečného nočního provozu, avšak bez nutnosti zvyšování již schváleného příspěvku z rozpočtu města.

Dal jsem veřejně své slovo, že se pokusíme nalézt takové řešení, které nebude mít dopad na městský rozpočet, a jsem rád, že rada města návrh, který kompromisně řeší požadavek občanů našeho města na zachování alespoň částečného nočního provozu, nakonec podpořila.

§ Rádi bychom tuto aktivitu podpořili další důraznější cestou, a to prostřednictvím této petice.

Opět uvádím, že petice reaguje na stav, který je již překonán.

§ „Noční linky mají přestat jezdit od 13. 12. 2009.“

I po 13. prosinci 2009 bude v Českých Budějovicích jezdit noční linka.

§ „Do změn v provozu MHD však může ještě zasáhnout zastupitelstvo města České Budějovice na svém zasedání dne 26.11.2009.“

Do změn v provozu MHD zastupitelstvo města může zasahovat pouze nepřímo a to schválením rozpočtové změny, jež by dopravnímu podniku přisoudila větší příspěvek z městského rozpočtu. Zastupitelé by radě města museli uložit, aby připravila a v orgánech dopravního podniku zajistila projednání změny jízdních řádů.

Ani to by však nevedlo k okamžité úpravě provozu nočních linek. Tu totiž musí schválit příslušný dopravní úřad, což má v našem případě tu výhodu, že jím je odbor dopravy a silničního hospodářství českobudějovického magistrátu. I tak by ale celý proces vydání licence na novou noční linku trval zhruba jeden měsíc. Vzhledem k tomu, že v letošním roce se již žádné řádné zasedání rady města neuskuteční, odhaduji nejbližší termín, kdy by jízdní řády případných nových nočních linek mohly vstoupit v platnost na polovinu února.

A jen na okraj – text petice jste pracovnici centrální evidence petic a stížností Magistrátu města České Budějovice předal ve čtvrtek 3. prosince 2009. Ani kdyby rozhodování ve věci nočních linek spadalo do kompetence zastupitelstva města, neměli zastupitelé na svém jednání 26. listopadu 2009 text petice k dispozici.

§ „Rádi bychom zde tuto petici předložili, zúčastnili se faktické argumentace nad problémem a v případě nutnosti dále vyvíjeli aktivity za zachování provozu nočních linek MHD v Českých Budějovicích.“

Jak vyplývá z výše uvedeného, na zasedání zastupitelstva, které se konalo 26.11.2009, nemohla být petice předložena, neboť jste její uzávěrku stanovili na 2. prosince 2009.

Vážený pane Vrabele, sám z dřívější zkušenosti víte, že se nikdy nebráním setkání s kýmkoli a jednání o čemkoli. Tak tomu bylo i v případě nočních linek, kdy jste možnost „fakticky argumentovat nad problémem“ využil v mé pracovně v pátek 20. listopadu, tedy deset dní po sepsání petice. Pokud si dobře vzpomínám, debatovali jsme o nočních linkách téměř dvě hodiny. Na totéž téma jsem s Vámi, coby osobou zastupující petiční výbor, jednal ve středu 25. listopadu 2009.

Aktivitami „za zachování provozu nočních linek MHD v Českých Budějovicích“ máte, předpokládám, na mysli pokračování v internetové diskusi na facebooku, protože žádný konkrétní výstup Vámi několikrát zmiňované skupiny soustředěné kolem Jiřího Čejky se mi k rukám nedostal. Ani v této, ani v jiných aktivitách Vám samozřejmě nemám v úmyslu nikterak bránit.

K vlastním petičním požadavkům mi dovolte uvést následující skutečnosti:

ad 1) zrušit usnesení rady města, které povede ke zrušení provozu nočních linek MHD v Českých Budějovicích:

Rada města již na svém zasedání 18. 11. 2009 rozhodla o zavedení noční linky MHD č. 50.

ad 2) požadavek, aby „byl zachován provoz nočních linek MHD v Českých Budějovicích; Zastupitelstvo města České Budějovice nepodpořilo zrušení provozu nočních linek MHD v Českých Budějovicích“:

I zde platí, že rada města na svém zasedání 18. listopadu 2009 rozhodla o zavedení noční linky MHD č. 50. Provoz noční linky zůstane tedy, byť v kompromisní podobě, zachován.

Jak jsem již uvedl výše, zastupitelstvo města o provozu MHD rozhoduje pouze nepřímo a to schválením příspěvku z městského rozpočtu.

ad 3) požadavek, aby „Rada města České Budějovice zajistila zveřejnění důvodů, finanční a bezpečnostní kalkulaci přínosů zrušení nočních linek MHD a jejich projednání s odborníky, veřejností a zastupitelstvem.“

Vážený pane Vrabele, snížení provozního příspěvku dopravnímu podniku představuje jen jedno z celé řady úsporných opatření, která budeme nuceni s ohledem na výrazný propad daňových příjmů v roce 2010 realizovat.

Pro Vaši informaci bych rád uvedl, že ještě větší krácení městské dotace než je tomu v případě dopravního podniku (-11,61% resp. -23,893 mil. Kč) postihne v příštím roce bohužel například příspěvkové organizace v oblasti školství (-12,62%). Největší úsporu však budeme hledat v samotném provozu magistrátu města, pro který je navrhovaná úspora ve výši více než 35 milionů korun.

V předcházejícím odstavci jsem zmínil snížení dotace dopravnímu podniku z rozpočtu města o 23,893 mil. Kč v roce 2010 (oproti schválenému rozpočtu roku 2009). Tento výpadek se vedení dopravního podniku rozhodlo pokrýt jednak jako každý podnikatelský subjekt určitou racionalizací nákladů a nerealizací některých investičních akcí, současně také úpravou jízdních řádů a zavedením prázdninového provozu i během „kratších“ (dvoudenních) prázdnin. Zrušením provozování nočních linek v podobě před 13.12.2009 dojde k úspoře ve výši cca 3,7 mil. Kč, což odpovídá přibližně 15% zkrácené dotace.

Tato čísla uvádím proto, aby bylo zřejmé, že zrušení nočních linek v podobě, na jakou byli českobudějovičtí cestující doposud zvyklí, je jen a pouze jedním z mnoha úsporných opatření, která bohužel musíme v reakci na nepříznivou hospodářskou situaci uskutečnit.

Vážený pane Vrabele, věřím, že přijmete mou odpověď s pochopením.

 

V úctě

Komentářů
Odpověď Primátora na petici za noční linky MHD
Erektilní dysfunkce 2014-09-27 04:35:15

sildenafil cena

http://levitra.shop1.cz/
Odpověď Primátora na petici za noční linky MHD
sildenafil praha 2014-09-29 01:33:23

sildenafil

http://levitra.shop1.cz/
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."