www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Ne08092020

Last update09:11:44

Back Politka Radnice Jak je politicky upravován výsledek vyšetřování kontrolního výboru zastupitelstva města.

Jak je politicky upravován výsledek vyšetřování kontrolního výboru zastupitelstva města.

 • PDF

V předchozím článku jsem se zmínil o tom, že výsledky vyšetřování kontrolní skupinou kontrolního výboru zastupitelstva města jsou následně (před vypuštěním na veřejnost) politicky upravovány. Ukáži Vám v jedné známé kauze původní zprávu kontrolní skupiny a následně tu samou zprávu, jež se po politickém schválení dostala na veřejnost. V tomto případě nebylo politicky vhodné hovořit o tom že v kulturní komisi RM byly předsedkyní komise zkracovány zápisy z jednání (samozřejmě proto, že při jednání došlo k mnohému porušování dotačních pravidel), dále bylo politicky nevhodné informovat o tom, že Petra Mašínová podala kvůli podvodům s penězi v kulturních grantech výpověď. Následně bylo politicky změněno "odpovědnost nese ředitel divadla" na "odpovědnost nese vedoucí pracovník", poněvadž ředitel divadla je zároveň radním ČB a jako poslední bylo vypuštěno doporučení uznat chybu a omluvit se bývalé zaměstnankyni magistrátu města Petře Mašínové, aby došlo alespoň k morální nápravě. Kdo blokoval svým nezvednutím ruky původní vyjádření kontrolní skupiny kontrolního výboru, snad asi ani nemusím uveřejňovat. Ladislav Vrabel

Neupravený výstup kontrolní skupiny kontrolního výboru ZM

Statutární město České Budějovice

Kontrolní výbor ZM

v 6. volebním období


Věc:  Závěrečná zpráva ke kontrolnímu úkolu z usnesení ZM č. 48/2012

„Kontrola správnosti vyúčtování dotace města Jihočeskému divadlu na akci pouličního divadla

Bash Theatre Co“

Předkládá kontrolní skupina:

Mgr. Ivan Nadberežný, Mgr. Jana Menzelová, Mgr. Ondřej Flaška


Zastupitelstvo města uložilo usnesením č. 48/2012 kontrolnímu výboru provést kontrolu správnosti vyúčtování dotace města Jihočeskému divadlu na akci pouličního divadla Bash Theatre Co. v celkové částce 200 000 Kč.

 1. Pro práci kontrolní skupiny byly využity následující materiály a zjištění:

 1. Podrobnosti k vyúčtování projektu Bash Theatre Co. – administrátor Mgr. Petra Mašínová

 2. Protokol z kontroly projektu Bash Street Co. ze 7. 2. 2012 v Jihočeském divadle, p.o.

 3. Zápis z 2. zasedání kulturní komise RM dne 13. 2. 2012 v původním autentickém znění a zveřejněný po úpravách předsedkyní komise

 4. Osobní dopis zastupitelům města ze dne 2. 3. 2012 – Mgr. Petra Mašínová

 5. Informace pro předsedu kontrolního výboru ze dne 5. 3. 2012 – Bc. Iva Sedláková, odbor kultury

 6. Vyjádření předsedkyně kulturní komise RM Barbory Liškové ze dne 19. 3. 2012 a osobní nezapsaný rozhovor s MgA. Liškovou

 7. Sbírka vnitřních předpisů MM, směrnice RM č. 3/2011 pro Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice

 8. Účast předsedy kontrolního výboru na dvou zasedáních kulturní komise k projednání žádostí o dotace, u nichž nebyly splněny požadované náležitosti.


 1. Průběh a zjištěné problémy předmětu kontroly:

Pro Jihočeské divadlo, p. o., byla pro rok 2011 přidělena ZM dotace v částce 200 000 Kč na realizaci projektu Bash Teatre Co (pracovně též Bash Street Co.).

První vyúčtování projektu předložila v souladu s uzavřenou smlouvou odpovědná pracovnice JD a současně předsedkyně kulturní komise RM MgA. Barbora Lišková v řádném termínu v souladu s uzavřenou smlouvou a v plné výši u položek materiálně technické zabezpečení akce, pronájmy, doprava a ubytování. Při kontrole tohoto vyúčtování však shledala odpovědná pracovnice odboru kultury a administrátorka dotačních programů paní Petra Mašínová závažné nedostatky u položky ostatní osobní náklady, kde byly pro tři technické pracovníky nárokovány do projektu finanční částky, které nemohou odpovídat skutečnosti.

U položky ostatní osobní náklady, kterou lze dle smlouvy nárokovat do projektu, byly u technických pracovníků (p. Jirák, p. Hron, p. Krejza) nárokovány do projektu částky, které nemohou odpovídat skutečnosti. U těchto pracovníků příjemce dotace do projektu za dvě jednohodinová představení nárokuje pro p. Krejzu odměnu na úrovni platu za celý měsíc, v případě pana Jiráka 58,5 % měsíčního platu a v případě p. Hrona 60% měsíčního platu.

MgA. B. Lišková toto vysvětlila tak, že se jí nechtělo odměny rozepisovat na jednotlivé osoby, že jí to připadalo jednodušší. Toto je zcela v rozporu s podmínkami vyúčtování, neboť vyúčtovat se mají skutečné náklady.

Vyúčtování bylo administrátorkou vráceno s doporučením ponížit tyto položky OON na reálné odměny.

Ve druhém vyúčtování MgA. Lišková v OON původní počet technických pracovníků zvýšila ze 3 na 8 a započítala další odměnu pro sebe. Přes tyto úpravy zůstaly OON u technických pracovníků započítány v řádech dnů a ne hodin, jak by odpovídalo skutečnému provedení projektu, představení, které trvalo 1 hodinu v pátek 24. června a 1 hodinu v sobotu 25. června 2011.

Dne 7. února 2012 byla provedena kontrola projektu v Jihočeském divadle pracovnicemi odboru kultury Mgr. Mašínovou a Bc. Vávrovou, a paní Z. Gebrovou, zodpovědnou v JčD za personalistiku a mzdové účetnictví.  Bylo kontrolováno pět dohod o provedení práce a tři pracovní výkazy.

Kontrolou v Jihočeském divadle bylo také zjištěno, že jsou přepsány pracovní výkazy u třech zaměstnanců, že byla vymazána původní práce v rozsahu 4 hodin na akci Cesta kolem světa a naopak jsou rukou dopsány práce v rozsahu 2 x 4 hodiny dne 24. a 25. 6. na akci Bash Street.

S výsledky kontroly byl na místě seznámen ředitel divadla, kterému MgA. Lišková v telefonickém hovoru slíbila, že se k projednání věci dostaví do mzdové účtárny a také ještě dne 7. 2. na odbor kultury.

Dne 13. února se uskutečnilo řádné jednání kulturní komise s programem: Vyhodnocení žádostí dotačního programu na podporu kultury v roce 2012. Jednání se zúčastnil primátor města Juraj Thoma. Do programu byl doplněn na žádost části členů komise bod Vyúčtování dotačního programu na podporu kultury v roce 2011. Diskuse byla uzavřena p. Mašínovou s tím, že vyúčtování uzavře a sepíše protokol. Bylo také prodiskutováno dalších 8 projektů, které byly vráceny k dopracování.

Následně došlo k rozporům o zápisu z jednání kulturní komise, kdy se část členů komise stavěla za úplný autenticky pořízený zápis z jednání, ale jako dokument byl zveřejněn zkrácený a upravený zápis předsedkyní komise MgA. B. Liškovou.

Administrátorka dotací pracovnice odboru kultury Mgr. Petra Mašínová na základě těchto událostí informovala písemně tajemníka magistrátu o ukončení pracovního poměru v organizaci.

Informaci k problému vyúčtování dotace Bash Teatre Co., obdržel od vedoucí odboru kultury předseda kontrolního výboru dne 7. 3. 2012. Odvolává se na závazný postup podle zákona č. 312/2002 a žádá o posouzení vzniklých problémů a návrh na řešení skutečností, se kterými se odbor kultury doposud nesetkal.

K projednání oprávněnosti vyřazení žádostí z dotačního programu kultury v roce 2012 se zúčastnil dvou jednání kulturní komise RM předseda kontrolního výboru a na žádost primátora města provedl kontrolu těchto žádostí také odbor kontroly. Zde nebyly zjištěny závady v rozhodnutí administrátora a kulturní komise.

Předsedkyně kulturní komise Rady města Barbora Lišková podala k celé věci vyjádření dne 19. března 2012. Za podstatná lze považovat následující stanoviska:

 • Udělala jsem celkem fatální chybu ve vyúčtování grantu, která vedla k rozpoutání „kauzy“, poškození dobrého jména Jihočeského divadla a kulturní komise RM.

 • Mým problémem není zpronevěra peněz či podvod, městu nevznikla žádná finanční újma. Při vyúčtování projektu a vlastního podílu Jihočeského divadla jako příjemce dotace jsem pro zjednodušení sdružila práci původních 19 pracovníků nejprve pod tři a následně pro jedenáct pracovníků.

 • Nezavírám před celou situací oči a chci se k problému vyúčtování postavit čelem. Rozhodla jsem se proto, že na pozici předsedkyně a členky kulturní komise města rezignuji. (Svou funkci a členství v kulturní komisi ukončila k navrženému termínu.)

K tomuto vyjádření předala také vysvětlení k vyúčtování projektu. Učinila tak až po termínu, ale ve snaze uvést věci do správné míry. Konstatuje zároveň, že vlastní vklad příjemce dotace Jihočeského divadla činil celkem 40 394 Kč, tedy 16%, což je více než povinných 10%.


 1. Závěry z kontrolního šetření:

 1. Kontrolní skupina měla k dispozici dostatek materiálů ze strany příjemce dotace, tak i od odboru kultury a z projednávání v kulturní komisi RM. Tyto potvrzují, že došlo k neobvykle lehkovážnému a chybnému vyúčtování přijaté dotace na projekt Bash Teatre Co. Oceňujeme, že administrátorka dotací, pracovnice odboru kultury postupovala správně, jestliže vrátila vyúčtování k dopracování a požadovala uvést reálné odměny. Kontrolou pracovních výkazů u příjemce dotace bylo zjištěno podvodné jednání účtovatelky.

 

 

 

 1. MgA. Barbora Lišková, která zastupovala příjemce dotace, činila jako předsedkyně kulturní komise v podstatě ve střetu zájmu při rozhodování o dotaci i při řešení problémů s vyúčtováním. Ve svém osobním vyjádření ze dne 19. 3. 2012 sice mluví o fatálních chybách, ale jako veřejný činitel je nekritická a odmítá, že by pochybila. MgA. Lišková ve svém vyjádření a vysvětlení k vyúčtování také poukázala na to, že Jihočeské divadlo přispělo k realizaci projektu vyšší částkou, než bylo původně rozpočtováno. U externího příjemce dotace jde o soukromou záležitost, u příspěvkové organizace města by měl z tohoto překročení nákladů vyvodit závěry její ředitel.


 1. Kontrolní skupina doporučuje přehodnotit vyúčtování dotace, aby zejména v části OON odpovídalo skutečně provedené práci a ocenění podle obvyklých tarifů. Na základě tohoto vyúčtování pak požadovat, aby příjemce dotace vrátil zjištěný finanční rozdíl. Doporučuje také, aby omluvou nadřízeného MgA. Liškové došlo alespoň k morální nápravě vůči bývalé zaměstnankyni odboru kultury. 1. Nesprávným postupem při vyúčtování dotace nebylo poškozeno město, ale ukázalo se spolu s dalšími projekty, že je třeba ze strany příjemců dotací postupovat zodpovědně při jejich vyúčtování a ze strany administrátorů postupovat důsledně podle Směrnice RM č. 3/2011 ze dne 21. 9. 2011 včetně přílohy č. 1 ke Směrnici č. 3/2011 ve znění Dodatku č. 2. Práce administrátorů dotací musí mít podporu odborných komisí rady města i vedení města.Přílohy: Soubor materiálů uvedených na str. 1 jako podklady pro práci kontrolní skupiny Kontrolního výboru ZM

 

 

 

 


Upravený, konečný výstup z kontrolního výboru ZM

 

Statutární město České Budějovice

Kontrolní výbor ZM

v 6. volebním období

Věc:  Závěrečná zpráva ke kontrolnímu úkolu z usnesení ZM č. 48/2012

„Kontrola správnosti vyúčtování dotace města Jihočeskému divadlu na akci pouličního divadla

Bash Theatre Co“

Předkládá kontrolní skupina:  Mgr. Ivan Nadberežný, Mgr. Jana Menzelová, Mgr. Ondřej Flaška

Zastupitelstvo města uložilo usnesením č. 48/2012 kontrolnímu výboru provést kontrolu správnosti vyúčtování dotace města Jihočeskému divadlu na akci pouličního divadla Bash Theatre Co. v celkové částce 200 000 Kč.

A. Pro práci kontrolní skupiny byly využity následující materiály a zjištění:

1. Podrobnosti k vyúčtování projektu Bash Theatre Co. – administrátor Mgr. Petra Mašínová

2. Protokol z kontroly projektu Bash Street Co. ze 7. 2. 2012 v Jihočeském divadle, p.o.

3. Zápis z 2. zasedání kulturní komise RM dne 13. 2. 2012 v původním autentickém znění a zveřejněný po úpravách předsedkyní komise

4. Osobní dopis zastupitelům města ze dne 2. 3. 2012 – Mgr. Petra Mašínová

5. Informace pro předsedu kontrolního výboru ze dne 5. 3. 2012 – Bc. Iva Sedláková, odbor kultury

6. Vyjádření předsedkyně kulturní komise RM Barbory Liškové ze dne 19. 3. 2012 a osobní nezapsaný rozhovor s MgA. Liškovou

7. Sbírka vnitřních předpisů MM, směrnice RM č. 3/2011 pro Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice

8. Účast předsedy kontrolního výboru na dvou zasedáních kulturní komise k projednání žádostí o dotace, u nichž nebyly splněny požadované náležitosti.

 

B. Průběh a zjištěné problémy předmětu kontroly:

Pro Jihočeské divadlo, p. o., byla pro rok 2011 přidělena ZM dotace v částce 200 000 Kč na realizaci projektu Bash Teatre Co (pracovně též Bash Street Co.).

První vyúčtování projektu předložila v souladu s uzavřenou smlouvou odpovědná pracovnice JD a současně předsedkyně kulturní komise RM MgA. Barbora Lišková v řádném termínu v souladu s uzavřenou smlouvou a v plné výši u položek materiálně technické zabezpečení akce, pronájmy, doprava a ubytování. Při kontrole tohoto vyúčtování však shledala odpovědná pracovnice odboru kultury a administrátorka dotačních programů paní Petra Mašínová závažné nedostatky u položky ostatní osobní náklady, kde byly pro tři technické pracovníky nárokovány do projektu finanční částky, které nemohou odpovídat skutečnosti.

U položky ostatní osobní náklady, kterou lze dle smlouvy nárokovat do projektu, byly u technických pracovníků (p. Jirák, p. Hron, p. Krejza) nárokovány do projektu částky, které nemohou odpovídat skutečnosti. U těchto pracovníků příjemce dotace do projektu za dvě jednohodinová představení nárokuje pro p. Krejzu odměnu na úrovni platu za celý měsíc, v případě pana Jiráka 58,5 % měsíčního platu a v případě p. Hrona 60% měsíčního platu.

MgA. B. Lišková toto vysvětlila tak, že se jí nechtělo odměny rozepisovat na jednotlivé osoby, že jí to připadalo jednodušší. Toto je zcela v rozporu s podmínkami vyúčtování, neboť vyúčtovat se mají skutečné náklady.

Vyúčtování bylo administrátorkou vráceno s doporučením ponížit tyto položky OON na reálné odměny.

Ve druhém vyúčtování MgA. Lišková v OON původní počet technických pracovníků zvýšila ze 3 na 8 a započítala další odměnu pro sebe. Přes tyto úpravy zůstaly OON u technických pracovníků započítány v řádech dnů a ne hodin, jak by odpovídalo skutečnému provedení projektu, představení, které trvalo 1 hodinu v pátek 24. června a 1 hodinu v sobotu 25. června 2011.

Dne 7. února 2012 byla provedena kontrola projektu v Jihočeském divadle pracovnicemi odboru kultury Mgr. Mašínovou a Bc. Vávrovou, a paní Z. Gebrovou, zodpovědnou v JčD za personalistiku a mzdové účetnictví.  Bylo kontrolováno pět dohod o provedení práce a tři pracovní výkazy.

Kontrolou v Jihočeském divadle bylo také zjištěno, že jsou přepsány pracovní výkazy u třech zaměstnanců, že byla vymazána původní práce v rozsahu 4 hodin na akci Cesta kolem světa a naopak jsou rukou dopsány práce v rozsahu 2 x 4 hodiny dne 24. a 25. 6. na akci Bash Street.

S výsledky kontroly byl na místě seznámen ředitel divadla, kterému MgA. Lišková v telefonickém hovoru slíbila, že se k projednání věci dostaví do mzdové účtárny a také ještě dne 7. 2. na odbor kultury.

Dne 13. února se uskutečnilo řádné jednání kulturní komise s programem: Vyhodnocení žádostí dotačního programu na podporu kultury v roce 2012. Jednání se zúčastnil primátor města Juraj Thoma. Do programu byl doplněn na žádost části členů komise bod Vyúčtování dotačního programu na podporu kultury v roce 2011. Diskuse byla uzavřena p. Mašínovou s tím, že vyúčtování uzavře a sepíše protokol. Bylo také prodiskutováno dalších 8 projektů, které byly vráceny k dopracování.

Informaci k problému vyúčtování dotace Bash Teatre Co., obdržel od vedoucí odboru kultury předseda kontrolního výboru dne 7. 3. 2012. Odvolává se na závazný postup podle zákona č. 312/2002 a žádá o posouzení vzniklých problémů a návrh na řešení skutečností, se kterými se odbor kultury doposud nesetkal.

K projednání oprávněnosti vyřazení žádostí z dotačního programu kultury v roce 2012 se zúčastnil dvou jednání kulturní komise RM předseda kontrolního výboru a na žádost primátora města provedl kontrolu těchto žádostí také odbor kontroly. Zde nebyly zjištěny závady v rozhodnutí administrátora a kulturní komise.

Předsedkyně kulturní komise Rady města Barbora Lišková podala k celé věci vyjádření dne 19. března 2012. Za podstatná lze považovat následující stanoviska:

- Udělala jsem celkem fatální chybu ve vyúčtování grantu, která vedla k rozpoutání „kauzy“, poškození dobrého jména Jihočeského divadla a kulturní komise RM.

- Mým problémem není zpronevěra peněz či podvod, městu nevznikla žádná finanční újma. Při vyúčtování projektu a vlastního podílu Jihočeského divadla jako příjemce dotace jsem pro zjednodušení sdružila práci původních 19 pracovníků nejprve pod tři a následně pro jedenáct pracovníků.

- Nezavírám před celou situací oči a chci se k problému vyúčtování postavit čelem. Rozhodla jsem se proto, že na pozici předsedkyně a členky kulturní komise města rezignuji. (Svou funkci a členství v kulturní komisi ukončila k navrženému termínu.)

K tomuto vyjádření předala také vysvětlení k vyúčtování projektu. Učinila tak až po termínu, ale ve snaze uvést věci do správné míry. Konstatuje zároveň, že vlastní vklad příjemce dotace Jihočeského divadla činil celkem 40 394 Kč, tedy 16%, což je více než povinných 10%.

 

C. Závěry z kontrolního šetření:

1. Kontrolní skupina měla k dispozici dostatek materiálů ze strany příjemce dotace, tak i od odboru kultury a z projednávání v kulturní komisi RM. Tyto potvrzují, že došlo k neobvykle lehkovážnému a chybnému vyúčtování přijaté dotace na projekt Bash Teatre Co. Oceňujeme, že administrátorka dotací, pracovnice odboru kultury postupovala správně, jestliže vrátila vyúčtování k dopracování a požadovala uvést reálné odměny. Kontrolou pracovních výkazů u příjemce dotace bylo zjištěno podvodné jednání účtovatelky.

 

2. MgA. Barbora Lišková, která zastupovala příjemce dotace, činila jako předsedkyně kulturní komise v podstatě ve střetu zájmu při rozhodování o dotaci i při řešení problémů s vyúčtováním. Ve svém osobním vyjádření ze dne 19. 3. 2012 sice mluví o fatálních chybách, ale jako předsedkyně kulturní komiseje nekritická a odmítá, že by pochybila. MgA. Lišková ve svém vyjádření a vysvětlení k vyúčtování také poukázala na to, že Jihočeské divadlo přispělo k realizaci projektu vyšší částkou, než bylo původně rozpočtováno. U externího příjemce dotace jde o soukromou záležitost, u příspěvkové organizace města by měl z tohoto překročení nákladů vyvodit závěry její nadřízený pracovník.

 

3. Kontrolní skupina doporučuje přehodnotit vyúčtování dotace, aby zejména v části OON odpovídalo skutečně provedené práci a ocenění podle obvyklých tarifů. Na základě tohoto vyúčtování pak požadovat, aby příjemce dotace vrátil zjištěný finanční rozdíl.

 

 

4. Nesprávným postupem při vyúčtování dotace nebylo poškozeno město, ale ukázalo se spolu s dalšími projekty, že je třeba ze strany příjemců dotací postupovat zodpovědně při jejich vyúčtování a ze strany administrátorů postupovat důsledně podle Směrnice RM č. 3/2011 ze dne 21. 9. 2011 včetně přílohy č. 1 ke Směrnici č. 3/2011 ve znění Dodatku č. 2. Práce administrátorů dotací musí mít podporu odborných komisí rady města i vedení města.

Přílohy: Soubor materiálů uvedených na str. 1 jako podklady pro práci kontrolní skupiny Kontrolního výboru ZM

 

 

 

 


Komentářů
Karel Pražák 2013-04-17 20:59:48

Podle zákona o obcích provádí kontrolu hospodaření finanční výbor.Kontrolní výbor
kontroluje hospodaření pouze se souhlasem zastupitelstva.Členové obou výborů včetně
předsedů jsou zvoleni koalicí TOP09,ČSSD a Thomovců,musí podle toho kontrolovat.Předsedové
totiž pobírají měsíční odměnu cca 40 000kč.Nemůžeme se proto divit,že kontrolují podle
hesla,,bližší košile než kabát"
Omyly pana Pražáka
Tomáš Paulík 2013-04-18 09:30:44

Oba členové výborů jsou sice zvoleni koalicí, ale předseda KV je komunista a není uvolněný,
tedy žádných 40 tisíc nebere. A já jako člen kontrolního výboru žádné zadání od ČSSD
nemám, jednám podle toho, jak to cítím - někdy hlasuji s členy za koaliční strany, někdy s
členy za opoziční strany. Pokud tyto úpravy mají být politické, tak je politické všechno,
protože tam všichni sedíme za politické strany. To je zase bouře ve sklenici vody. Spíš mě
překvapuje, že někdo z členů kontrolního výboru má potřebu dokumenty vynášet.
Jak je politicky upravován výsledek vyšetřování ko
sildenafil 2014-09-29 05:01:59

sildenafil praha

http://levitra.shop1.cz/
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."